Itiyopiyak naharsi malaak DR abiyyi acmadaay asaakih ayro ummattah awlaytitih malah buxah focal soolakaay

11/10/2010 wakti caagiida wagittamal yab abele axcukuuy qanbalan

Itiyopiyak naharsi malaak DR abiyyi acmad kadukuuy itiyopiyak ummattah awlaytitih malah buxa ayrok 11-10-2010 8 saaqtah gexissu waytah tan dafeenah aracal geytimakaay maybalaalaqa acele axcukuuy qanbalan

Tama tasaakih ayro ummattah awlaytitih malah buxa gexissu waytah tan dafeenah aracal naharsi malaak wakti caagiida wagsisak abu waah yan yab kaadukuuy kaxxa cubbi akah yontocowweh yan yab kinnih tanimiiy qaddosen