Inaalillah wainalillah raajiquun marabe yallay cabib qali mirac canfaxe isi cakki geeh yanimiiy tontoobbe

15/08/2010 (dwet) Ganna geyo cabib qali mirac canfaxeey awsi rasih xintok afanbo daqaarak booha xiqsita aracal sanat 1987 yoobokeh yanim kee karma tubaritto kaak gufteh tan widdir

kaadukuuy 1hatto caddaoh tubarittoh awsi rasuk aysaqiiti magaalal katateeh 2 hatto caddoh tubaritto kaadu asmara magaalal katateeh yanimiiy tamixxig

2 hatto caddoh tubarittok gaba kaleek lakal kaadukuuy masri baaxo fanah gexakaay masri baaxol geytimah yan qahirah jaamaqat culakaay polotikal saynis axcih siyaasa barittok gaba kaleh yanimiiy kaak manoh aydaadi yascasse .

Ganna geyo cabib qali mirac kaadukuuy inkih tan itiyopiyah ummattah amol sugteh tan dergi komol ayyo taddigilluh kaadukuuy baxsale macal abak sugeh yanimiiy kaak manoh aydaadi yascasse

Ganna geyo cabib qali mirac canfaxe kadukuuy mano bagul sugeh yan saakuuy qafar rakaakay isih is xiqah yan rakaakay akkuk isim isih akah abittah yan innah kaadukuuy baxsale doori digre maqaddigik sugteh taniiy tamixxige

Qafar rakaakay qinboh rakaakay yekkeh yan widdir kaadukuuy qafar rakaakayak naharsi saqal akuk miraaciseh yanim kaak manoh aydaadiiy yascasse

Ganna geyok mano bagul kadukuuy 2 gubna ay 2 say baxa kee 3labaxa ittat 5 yakke urri kaak raqeh yanimiiy warsan

Innalillahi wainnalillah raajuquun tigray uguugumoh xongolok qafar afih exxa kaadukuuy kaay rabeh adduniyak tayse akeera kaak raaqeh yan buxah marah kaaduk imaan kee sabri yacaay inna