Itiyopiyak qusba naharsi malaakah yanih yan dr abiyyi acmadaay

12/008/2010(dwet) asaakih ayro ummattah awlaytitih malah buxah focal soolakaay saqoolinna akah yacayu waah yan kaabine xayyosuwaah yanimiiy tontoobbe

Ummattah awlaytitih malah buxa asaakih ayro gexissu waytah tan madabiino koboxuluuy naharsi malaak xayoosu waah yan kaabine kaadukuuy uattah awlaytitih malah buxa inkki xongolol faticisele axcukuuy qanbalan

Yihaxeg misoona tatreh yan waktiteh addat edde qaddosseh sugteh tan innak amakkqukuuy asaakih ayro kadukuuy missoona caddol anballayuk sugteh tan coocitte edde kibaanam xiqintah tan caddol naharsi malaak xayoseh yan kaabineh adoytitih saqoolinna inki xongolol faticiseloonu axcukuuy qanbalan