Yahaxegik mala buxah dafeena asaakih ayro qinbbisseh taninimiiy warasan

11/07/2010(dwet) Yahaaxeg malah buxaay asaakih ayro gexissu waytah tan daffenal kadukuuy yahaxegik taama selta makaado xayyosseh tan taama gabbaqul walalteek lakalaay away widdirih addataay miraaciini caddol tanballayeh tan coocitte kibeloonu axcukuuy qanbalan

Tah dubuk hinnay yahaaxeg missonah caddol tanbalayeh tan taqabittel baar le walal gexseeniik lakal kadukuuy fooca fanahaay itiyopiyah doolat miraacisu waah yan naharsi malaak dooreloonumuuy baxxaqisan