Itiyopiyak jabuuti fanah cultah tan qiyya baaburuuy.

06/06/2010(dwet) . inkki ayroh addataay 1 alfih num kee 53 kontiiner arruk geytimtah tanimiiy warsa

Als nittek dumalaay taama qinbbisseh tan itiyopiyaak ilaa jabuuti fanah sinam safrissah tan qiyya baabur kadukuuy taama qibisemiiy takkehiiy inkki ayroh addataay 1 alfih num kee booliyatal loowinttah tan kontinerwa safrisak geytimah yanimiiy tamixxige

Ethio jabutikiiy babur tiransportih exxah xayrikterih yanih yan injiner tilahun sarka elle qaddoseh yan innalaay ethiopiyak jabuuti yasgooroweh yan gitiiy taama qinbisemiiy takkeh 73 ayroorah gideh yanih yanim takkay ikkahaay tama 73 ayroorah addat kaadukuuy ummattah assakat leh yan merrayti ayfaafay acayuk geytimtamaay yiysixxige