Itiyopiyah berezexenti DR mulaatu teshume

29/06/2010(dwet) teggele qarab imaaratak iro caagiidah malaakalluk walal gexseh yanimiiy warsan

Perzexent DR mulaatu teshoome teggele qarab imaaratak iro caagidah malaakaay baadak kaadukuuy qokol exxah saqalah yanih yan shek qabdullah binu zayix al nacyaan isi kutubeh buxal oggolak walal kaalluk geseh yan waqadi elle qaddoseh yan innalaay itiyopiyah baaxooy tengele qarab imaaratih baxolluk ieh tan tellemo tabaatabsih anggarawaay isik dadlissamih fayxi leh tanimiiy kaah yescesse

Tama namma baaxoh mirocti walal gexseeniik lakal kaadukuuy itiyopiya kee tengele qarab imaaratih baxooxakaay ittaluk alliyyi caagiida dadlissam xiqitah tan kitittel kaadukuuy sittin gey abeenih yaniinimiiy warsan

Tah dubuk hinnay kaadukuuy itiyopiyak naharsi malaakah yanih yan hayle maram des algniluk kaadukuuy namma baaxo caagida wagittamal walal kaaluk geseh yanimiiy timixxige .