Itiyopiyah ummattay. baxaabaxsa leh tan sooshal mixiyaayil ruubak geytimaanah yanin

27/06/2010(dwet) nummak xeerih tan oytitteh ayti acee kalahaay abbasitaanah yanin ayyuntiinoh abinitte meqennal abasitaanam faxximtamaay kumanxxi posti qaddose

Ayyamih addataay itiyopiyak baxaabaxsa leh tan dariifakaay garcit tanih tan ummatta uluuluka fanah culussam xiqitah tan oytitte soshal miixiyal taturak geytimtam yescesseh yan kumanxi posti kaadukuuy itiyopiyah ummattay tama nummak xeerih yan oytitteh ayti acee kalahaay isinni taama meqennal abbasitaanam faxximtamaay kassise

Kumanx posti isle katuk kaadukuuy tama oytitte wagsisakaay sissik maybalaalaqa ummattah tatruseh yanimiiy tamixxige

Itiyopiyah doolataay ayyamih addat teyyeqeh tan sissik kukti kaadukuuy gabqasah tanih tan ummatta qidaana gidih yeyyeqen kukta kinni axcukuuy soshal mixiyal taturtah tan yaabitteh ayti ace wanam faxximtamaay qaddosen

Kumanxx posti kaadukuuy tama ummatta uluulukat culussam xiqtah tan yaabitte rubtah tan maritte katatakaay akah digaaliman innah absiseloonumuuy baxxaqise