Iran baxoluuy akkuk geytimtah tan

24/04/2010 ummattah uluulukataay ila taham fanah 12 takke maritte edde rabteh geytimtamaay warsan

Iraanak baxaabaxsale magalooliliiy tatreh yan ayyamaak xabba haanamaay ilaa taham fanah doolat saduh takkeh tan ummattah uluulukaay uma caddo fanah gexxamak kaxxa bohoy yanih yanimiiy tucubbussah tan maritte tascasse

Tama iran baaxol gexisak geytimaanah yanin sadi soolo kaadukuuy iraanak inki inki magaalooliliiy adda kee addah carbi fanah gexak geytimah yanim kaadukuuy xaagi raceenitte tascasse

Iraan perezexenti casan roohani isle katuk abeh yan yaabal elle qaddoseh yan innalaay iraan baaxol away yanballayeh yan siyaasa taqabiiy tawy elle gexannal fooca fanah iyyekiiy iraan baaxo taqabi addal qiddam xiqta abto kinnimih sabbitihiiy iraan baaxoh xaylooy ken baaxo taqbi addat culussam xiqtah tan abinittek isinni dacrisaanam faxximtamaay kassise