Dacarsittoh xiina rakaakayitteliiy....

17/04/2010 Dacarsittoh xiina rakaakayitteliiy.qabaar kalaltam xiqtah tan borjektitteh taama gexsoonuh 400miliyoonih birrik daga takkeh tan lakqo madabah akah yibixeenih taamitak geytimaanamaay itiyopiyak saqa kee kullumti gaddih malaakaay baxxaqise.

Tama burojoktih taama kaadukuuy dacrsittoh xinttah tan 4 rakaakayittek 21 inkki daqaaral gexsoonu waanah yaniinimiiy tama malaak baxxaqise.

Tama dacarsittoh xiina rakaakayittel gexsittu waytah tan borjokti taamah tugactek kaadukuuy saqi qayso elle gaboosanah yanin fanteenaay saqi qaafiyatih fanteena kee 15 takkeh tan saqi lee raaqissoh arooca xisne kinnih tanimiiy warsan .

Tama dacarsittoh xiina rakaakayittel xisoonu waanah yanin borjektitteh taamal manfaqat geytam xiqtah tan rakaakayittek qafar rakaakayak rakakayak teena kinnih tanimiiy warsan .

Tama borojetitteh taama xisnek gaba kalakaay taama qibbissu waah yan wakaay dacarsittoh xiinah kaxxa ayfaafay acelemiiy itiyopiyak saqa kee kullumti gaddih malaak baxxaqise.