Taturteh tan ayyamitteh addataay ...

10/04/2010 Taturteh tan ayyamitteh addataay . itiyopiyak inkki inkki dariifal ugutteh tan uluu lukat rabteh tan maritteh caagida kaxxaam kaa rookisseh tanimiiy naharsi malaak hayle maram dessalgn baxxaqise.

Wakti caagiida wagsisakaay maybalaalaqa tatruseh yan itiyopiyak naharsi malaakah yanih yan hayle maram des alegniiy yeceh yan maybalaalaqal elle qaddoseh yan innalaay awayi widdirih addataay itiyopiyak inki inki dariifal ugutteh tan uluuluka mangoh tan ayyunti exxaxil kaxxa taqabitte katasseh tanimiiy baxxaqise.

Taha kadukuuy itiyopiyah agat kee agatinaay ummatooti fanat sugeh yan ittin kacanu kee ittalluk alliyyi gexsitiiy darroqossam xiqtah tan gexsititte kinnimih sabitiiy doolat iisle katuk kaadukuuy itiyopiyah baaxol uluuluka akah uguttannah absissah tan maritte loysis gubat hakaay akah digaaliman innah absissu waytah tanimiiy N.M.H.M DES ALNGN baxxaqise.

Basaluk kaadukuuy oromiyah raakayih ummatta kee ityopiyah soomaleh rakaakayih ummatah fanat ugteh sugeh yan taqabiiy calli elle geyam xiqah yan caddo fanah yemeeteh sugem takkay ikkahaay away qagitakaay itiyopiyak inki inki darifal ugutteh tan uluuluka kaadukuuy kaxxa calli faxxah tanimiiy N.M.H.M DES ALEGN baxxaqise .