Taqabitte elle uguteh geytimtah tan jaamaqatitteliiy.....

05/04/2010 Taqabitte elle uguteh geytimtah tan jaamaqatitteliiy. say kee salaam cagiida akah dabmitannah tamitak geytimaanamaay itiyopiyak tubaritto malaak qaddose.

Itiyopiyak tubaritto malaak elle qaddoseh yan innalaay awayi widdiirih addataay nibaaxo itiyopiyal geytimtah tan inkki inkki jaamaqatittel ugutteh geytimtah tan faxxiime sinnih tan siyaasa taqabitte calli akah geytanna kee bartiyya kee barsiyyi gexsit kadukuuy dumaak akah sugeh yan innahaay gacsonuhuuy faxximta taama abak geytimaanamaay yiysixxige.

Awayi widdirih addataay itiyopiyak inki inki jaamaqatittei barteenit uguugusak getimtah tan uluulukaay nibaaxoh dadal faxe waytah tan sadi caylitte absissa abto kinnim yescesseh yan itiyopiyak tubbaritto malaakaay tacaagiida calli akah geytah tan innah kadukuuy taamitak geytimaanah yaniinimiiy baxxaqise .

Tah tannal anukuuy fexeraal doolat isle katuk kaadukuuy tama cagidiiy sissikuk calli akah geyah yan innahaay sissik kukta akah ayyaqukuuy sissik widdirah addat calli akah geyah yan innah taamitak geytimamaay qaddosen .