kirstiina lagarxi itiyopiyah baaxol taama gufune ...

03/04/2010 Baadak maali exxa IMF naharsi saqlah tanih tan kirstiina lagarxi itiyopiyah baaxol taama gufune abtaamih fayxi leh tanimiiy tiysixxige.

Tama barra kadukuuy ciggilah yan jumuqatahaay itiyopiyah baaxo fanah amatukuuy itiyopiyah baaxol taama gufune abutu waytah tanim kee itiyopiyah baaxol sugutu waytah tan waktitteh addat kadukuuy itiyopiyak naharsi malaak edde anukuuy itiyopiyak daga raqtah tan saqoltilukuuy daddos cagiida wagittamal walal gexsele axcuk qanbalan.

Tah dubuk hinnayaay itiyopiyah baaxo edde anukuuy inkih tan afrikah baxooxal faxximtah tan qidaddo dadalih milaagitte akah daabimtah tan innahaay abaanam faxximtaamal kadukuuy naharsi malaak hayle maram xesalnilukuuy baar le walal gexsele axcukuuy qanbalan .

Baadak maali exxa IMFik naharsi saqal yekkeh yan numuuy itiyopiyah baaxol taama gufune abam72 sanataak wadiril tah qinboh adda kinnih tanimiiy tamixxige .