Ciwacatak taama selta makaado kimaalih ayro gexisseh tan daffenalaay makaadoh adoytiitih qusbah yan....

02/04/2010 Ciwacatak taama selta makaado kimaalih ayro gexisseh tan daffenalaay makaadoh adoytiitih qusbah yan taama madab teceh tanimiiy tontoobbe

Tahak ugutakaay 5 takkeh tan missoonak taama selta makaadoh adoytitiiy tigray kakaakayih caddol akah taamitan innah absiseenih yanin wakaay raqteh tan 4 takke makaadoh adoytit kadukuuy fexeraal caddol akah taamitan innah absisseh tanimiiy warsan

Tahak ugutakaay tigray rakaakayih caddol taamitoonuh taama madab akah yeceenih yaniinimiiy

1 Dr xebre siyon gebre mikaliiy

2 DR addis alem ballemaay

3 gifti keriyya ibrahimiiy

4 gifta alem gebre wahixiiy

5 gifta getachow rexxaay kinni

Fexeraal caddol taamitoonuh taama madab akah yeceenih yaniinim kadukuuy

1 gifti fitel werki gebrezgabiheriiy

2 gifta asmellash gebrezgabeheriiy

3 DR Abraham tekesteey

4 gfta getachow aseffa kinnih tanimiiy qaddosen