Qafar rakaakayalaay 12 hattoh addah yassakaxxenih yanin agat kee agatiinaay ummatootih ayroh ....

28/03/2010 Qafar rakaakayalaay 12 hattoh addah yassakaxxenih yanin agat kee agatiinaay ummatootih ayroh qafayda elle faximtannal assakaxuk geytimanamaay tanbbulle

Tama qafaydal yangaloonuh kadukuuy itiyopiyah agat kee agatiinah ummatta awlayissah tan qaadah anbasaxeritte samara magaala culteh geytimtam kee tam mariiy qafar rakaakayih ardil yeeqeteenih yanin widdir kadukuuy qibnaytiinol tamixxigeh tan qafar ummatta meqe garayyo keenih abak geytimtah tanimiiy tamixxige

Tah dubuk hinnayaay cugganeh nek raqtah tan jabuutih ummunih erga kadukuuy qafar rakaakayl yassakaxen qafaydak macah raqnaah intah tan toobokiini itro haysitakaay qafar rakaakayak inaytah tan samara magaala culeenih geytimaanamaay qaddosen

Qafar rakaakayih doolat isle katuk kadukuuy tama qibini elle yaffofem xiqah yan inter national hotelitteey kaxxa istaxiyoomuuy tayaara booxa edde anukuuy 480 daga takkeh tan qaada qarwa bicsakaay yamaate qibina elle faximtannal oggolak getimtamaay tanbulle