Itiyopiyah baaxo miraacissah tan yihaaxeg missonaay afrikah baxooxah missonanilluk leh tan ittalluk ...

25/03/2010 Itiyopiyah baaxo miraacissah tan yihaaxeg missonaay afrikah baxooxah missonanilluk leh tan ittalluk alliyi angaaraw isik dadlissamih fayxi leh tanimiiy qaddaosen

Chaynak kominstih missonah tubbicalaay gexsitak sugteh tan baad baxooxak missonaani kobox kadukuuy asaakih ayro yumurruqeh yanimiiy tamixxige

Tama dafeenah aracal geytimakaay yab abeh yan ciggiila naharsi malaakaay yahaaxeg missonak kaadukuuy ciggiila saqlah yanih yan gifta xemmeke mokonnen elle qaddoseh yan innalaay yahaaxeg miissonaay afrika edde anukuuy baad baxooxah missonanilluk cattimak tamittamih fayxi leh yanimiiy qaddose

Tahak ugutakaay chaynak kominstih missoona kadukuuy leh tan abak raagaak gexxamahaay afarikah baxooxah qokol abtam faxximtamaay gifta xemmeke mokonnen kassise