Baadak inkki Qaafiyat enishetiv addis abebal ludda fakeh yanim tontoobe

04/03/2010(dwet) Ameerikakaay ohayo xiqsitah yan rakaakayal geytimah yan jaamaqatalaay geytimah yan qafiyat enishetiviiy ayro mawqah afrikah caddol fakuh madab akah yibbixeh yan ludda kaadukuuy itiyopiyak inaytah tanih tan addis abebah magaalal faku waah yanimiiy timixxige.

Tama qaafiyatih fanteena itiyopiyah baaxol fakkimtam kadukuuy itiyopiyah baaxo leh tan saqi gaddal elle faxximtannal edde tantifiquh kaxxa tuxxiq le abto kinnih tanimiiy baxxaqisen.

Tama Qaafiyatih fanteena kaadukuuy itiyopiyah baaxo edde anukuuy baxaabaxsa leh tan ayro mawqah afrikah baxooxalaay lacak numut tabtah tan lakimitte kalalaanamih caddol baxsale taama abut waytah tanimiiy baxxaqisen .