Tirampih cateynak wayto xayyowte

21/02/2010 (dwet) Amerikah prezixanti donalxi tirampi kaak dumi cateynak ruusiyah fanat keenik abteh tan culmaak ugut abak wayto kak xayyowteh tanim timmixxige.

Tama prezixantik dooroh uguugisih saqalah (managerih) kaak sugeh yan paawul manaafortik ruusiya fanat keenik abteh tan culmaak ugut abak wayto kak xayyowtem ameerikah xaagih raceynaani tescesse.

paawul manaaforti kee kallih lakqo asgayyuk sugeh yan riig geetis lowsis gubat gactuh amri yonttocowweh yanim tontoobbe.

Takkay immay tama nammayak xayyowteh tan waytootak baarleh yan addaffakoot taham fan amixxigeweem yescessen.

Rooberti muluuyer miraacisah yan baxsale malah buxa ruusiyaa kee tirampih dooroh uguugusih caagiidah fanat gaba loonum kee aallewaanamak kusaaqat akak geytiman.

Prezixanti tirampii kee ruusiya bahteh tan qelloota sinnik ceysaasanam gabbatak geytimaanamat yaaban.

FBI dumaahi xayrekterih yan rooberti muleer miraacisah yan kusaq gexissah tan exxa tama caagiidat axaw leemih akkal elle lon wayti haawus ahaak dumaa kee away miraacisak geytimtah tan miroctik kusaaqat geytimaanam baxxaqisen.