Jermen miraaca tanih tan angeela merkel 4 hattoh addah .....

15/01/2010(dwet) Jermen miraaca tanih tan angeela merkel 4 hattoh addah jarman miraac akkuk doorintteh tanimiiy tontoobe

Kimaalih ayrooy jarman baaxol gexsitteh tan dooroluuy angeela merkel teetilluk faxitteh tan misoonah afak qalaylih xayyowteh marittek fuli xonggolo geyakaay 4 hattoh addah doorimteh tanimiiy timixxige

Tama kimaalih ayro jarman baaxol gexsitteh tan doorol kaadukuuy angeela merkil missonah tanih tan kirstiyan missona boolul 33 gaba geyteh tan wakaay tet missonalluk qalalteh tan soshal ximok raatiikih parti kadukuuy boolul 20 gaba geyteh tanimiiy warsan