Sim karxit taamittam xiqitah tan ETHIO telekoom alatitteh kutube ilaa ...

13/01/2010 dwet Sim karxit taamittam xiqitah tan ETHIO telekoom alatitteh kutube ilaa qunxxa garabluk 14 ayro fanah akah gexsitak sugutannah absiseenih yaniinimiiy tontoobbe

Ethio telecom elle qaddoseh yan innalaay ethio telecoom madrurwa xayyosseh tan esserook gexxamahaay sim karxil taamittah tan ethio telecoom alatitteh kutubey uddur akak xayyoseenih sugeenih iyyak udduruuy qunxa garablih alsak 14 fanah akah yaxxerennah absiisenih yaniinimiiy warsan

Ila taham fanah kadukuuy tuxxiqit ase kalah tanih tan sim karxil taamittah tan ethio telecoom allatitte axcih mobayil leh tan maritte kadukuuy ethio telecom qusbih teyyeqeh tan sistemit antifiquk yaktubuseenim faxximtamaay tascasse

Akke waytekiiy tama udduruk raqatah tan madrurwakaay mobaayil kofo carriseloonumuuy ethio telecom baxxaqise