Ximok raatik ribabliikih konggoh baaxol radeh yan roobih weeqi kataaseh ......

11/01/2010(dwet) Ximok raatik ribabliikih konggoh baaxol radeh yan roobih weeqi kataaseh yan qawalaylataay 12takkeh tan maritte edde rabteh tanim kee 92 yakke marak kaaduk rabak raq waytimeh yanimiiy tontoobbe

Ximok raatiik ribabliikih kongoh baaxol tekkeh tan tama qawalaylataay 12takke marittey rabteh tani kee 92yakke maray rabak raq akak waytimeh iyya sinnimiiy 18 takke maritte kaadukuuy xaaguqal edde raqteh tanimiiy warsan

Tama qawlayla akah takku xiqiteh tanim kadukuuy tama baaxoluuy sittalakayleh 3 ayroh gideh cayla leh yan rob radak sugeemih sabbit kinnih tanimiiy qaddosen

Baxsaluk kaadukuuy tama weeqiiy allal radeh yan roobih weeqa kinnimih sabbitihiiy xaa kee caxxa bahakaay ummattal kaxxa taqabi kataaseh yanimiiy warsan