Itiyopiyah caddol anbballayuk sugteh tan sissik baggexo kee alliyo axcih ........

05/01/2010(dwet) Itiyopiyah caddol anbballayuk sugteh tan sissik baggexo kee alliyo axcih atet biyak loysisoonuh tekkeh tan taama meqe milaagu tuybulleh tanimiiy itiyopiyak Qaafiyat dacayrih malaak qaddose

Tama biyaakaay awayi widdirih addat amcaaraay tigiray kee Qafar rakaakayitteh addat uxxi fanah yanbballeh yanim takkay immayaay baaxo cddol nableh nan waqadih tugacatekiiy elle suge caddok yunkuseh geytimamaay warsan

Atet biyak axcihiiy sissk baggexo kee alliyo kadukuu sahadaytu tabbixeh tan waqadiiy ux waktih addataay axcih 24 saqatih addataay num qidam xiqah yan biyak kinnimih sabbitihiiy tama biyak kalaloonuh kadukuuy itiyopiyah caddol baxsale macal akah akkuk geytimaanamaay itiyopiyak Qaafiyat dacayrih malaak baxxaqise

Fooca fanah kadukuuy tama taway elle yanbballeh yan rakaakayittek inkki kabuuk akah bayah yan innah kadukuuy digga le macal akah akkelemiiy Qaafiyat dacayrih malaak baxxaqise