Add new comment

Beera Itleenik Xabba Haanam Taamal Adaare Wayte Qaafiyat Mihrat leelal ..

laqini 11-09-2011(DW Qafar Afih Exxa) Beera Itleenik Xabba Haanam Taamal Adaare Wayte Qaafiyat Mihrat leelal Maqatta Beloonum Saynis Kee Fayyo le Caddoh Barittoh Malaak Qaddose.

Tama Malaak Elle Qaddoseh Yan Innal Barittok Gaba Kaloonu Dagoo Wakti Akak Raaqeh Yan(Intern) Barteenitiy isbishalisti Kee Rizxenti Barteenit Naharsi Malaak Dr Abiyyi Acmad lih Angoorowuk Walaleenik lakal Heenih Yanin Esseroorah Calli Akah Yakkennah Taamat Akak Culeenih Sugeenim Baxxaqisen.

Raddi Akak Amcawwe Wee Esseroora Raddi Akah Geytannah 4 Erga Akah Xisak Taamat Culeenih Yaniinim Yescessen.

Takkay ikkah Tamahat Axawah Haak inki inki Jaamaqatittel Baritto Tirgiqeh Tan Barteenit Geytimtah Tanim Tama Malaak Kassise.

Tah Kaadu Gita Maliino Kinnimih Sabbatah Maqatta Keenil Gexxaamak Afal Sissikuk Baritto Fan Yadaareenim Faxximtam Baxxaqisen.

Itleenik Xabba Haanam Baritto Fan Adaare wayte Barteenitil Maqatta Gexxuh Afkan Yomcowweh Yanim Tama Malaak Qagitaak Yescesse.