Add new comment

Tigray rakaakay. qusba mara reediseh yanimiiy warsan

03/05/2010 qusba mara reediseh yanimiiy warsan

Kimaalih ayrooy amok rada dafeena gexsseh tan tigiray rakaakayak mala buxaay qusba mara doorak reeda akah teceh tanimiiy tamixxige

Tahak ugutakaay DR xebre siyon gebre mikael rakaakayak ciggila saqal abakaay dooren

Tigray rakaakayak mala buxah madqa elle tascasseh tan innalaay mala buxah adoytiinu alle waah yan numuuy rakaakay perezexenti yakkem xiqe waamih sabbitihiiy DR XEBRESIYON ciggila saqal akkuk doorenih yaniinimiiy warsan

Takkay ikkahaay ciggila saqal akkukuuy rakaakay kaabine kee rakaakay inkkih miraacisu waah yanimiiy warsan
Gersittoh kaadukuuy DR addis alem ballema ciggila saqalih bilihad kee kaabineh adoyta akkuk dooreniih

2 gifti keyriyya Ibrahim sadar ayfaf kee ligdok duddih biiroh saqalaay

3 gifta xaanil aseffa maaliyya kee maddur dadosih saqalaay

4 gifita teklay gebre mexhin kilibatti ayro mawqah tigrayak zoon saqalaay kee

5 gifita mammo gebrzgaabiher kaadukuuy tigrayak fantti maacih zoonih saqal abak kaadoorenih yaniinimiiy warsan

Tah dubuk hinnay kaadukuuy ciwwacat missona 8 ayro edde sugtu waytah tan konforonssi asaakih ayro qinbiseenih yaniinimiiy timixxige