Wednesday 28.01.2015 - 12:07

ህንፀት ዓቢ ግድብ ህዳሰ- ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣፍልጦ ረኺቦም።

ኣብ ጅዳን ከባቢኣን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንህንፀት ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ንዘበርከትዎ ዝለዓለ ግደ ኣፍልጦን ናእዳን... read more

01/28/2015 ህንፀት ዓቢ ግድብ ህዳሰ- ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣፍልጦ ረኺቦም።

ኣብ ጅዳን ከባቢኣን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንህንፀት ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ንዘበርከትዎ ዝለዓለ ግደ ኣፍልጦን ናእዳን ተለጊሱሎም።>>

>>

01/28/2015 መርዓ ትሕቲ ዕድመ ተሰሪዙ።

ኣብ ወረዳ ወልቃይት ክምርዓዋ ተዳልየን ዝነበራ 55 ትሕቲ ዕድመ ሰገናት መርዐኣን ከምዝተሰረዘ ተገሊፁ። ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወረዳ ወልቃይት ወ/ሮ ካልእይታ ኪሮስ ከምዝበለኦ ትሕቲ ዕድመ>>

>>

01/28/2015 ግዘ ገደብ መእለይ ውሽጣዊ ፀገም ተቓወምቲ ውድባት ፒለቲካ ኣብቂዑ።

ተቓወምቲ ውድባት ፖለቲካ መኢኣድን ኣንድነትን ኣብ ውሽጦም ዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ብሐገ ደምቦም ክፈትሑ ብሃገራዊ ቦርድ መረፃ ዝተቐመጠ ግዘ ገደብ ትማሊ ተዛዚሙ።>>

>>

01/26/2015 10ሚልዮን ብልቃጥ ኢንሱሊን ዘፍሪ ፋብሪካ ክህነፅ’ዩ።

ኣብ ዓመት 10ሚልዮን ብልቃጥ ኢንሱሊን ዘፍሪ ዓቕሚ ዘለዎ ፋብሪካ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሚያዝያ ህንፀቱ ከምዝጅመር ተገሊፁ። እቲ ብኩባንያ መፍረይ መደሓኒት ጁልፋር ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነፅ ፋብሪካ፣ >>

>>

01/25/2015 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መሪሕነት ኣፍሪካ ጨቢጡ

መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብከስብን ብዋንነት በዝሒ ነፈርትን ካብ ኣፍሪካ መሪሕነት ሒዙ፡፡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት 3.15 ቢልዮን ቅርሺ ከስቢ ዝረከበ እንትኮን ብቀንዱ ለምዘበን>>

>>

01/25/2015 በዓል ኣርባሕቲ እንስሳት ኣብ ሰመራ

መበል 15 በዓል መዓልቲ ኣርባሕቲ እንስሳት ሎመዓንቲ ኣብ ከተማ ሰመራ ይክበር’ሎ፡፡ ዝለዓለ ተሳታፍነትን ተረባሕነትን ኣርባሕቲ እንስሳት ንህዳሰና ብዝብል መሪሕ ቃል ዝክበር እዚ በዓል ንኣርባሕቲ እንስሳት>>

>>

01/23/2015 ጀግንነት ኣያታትና ክንፈልጥ በዓል 11 ለካቲት ዓቢ ግደ ኣለዋ

መበል 40 ዓመት 11 ለካቲት ምክንያት ብምግባር ነዚ ሓዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላምን ዲሞክራሲን ንምምፃእ ኣብ ዝተሰርሑ ቅያታት ትኹረት ዝገበሩ ሕቶን መልስን ኣብ መንጎ ተምሃሮ>>

>>

01/23/2015 ምጣነ ሃብታዊ ርክብ ኢትዮ ቱርኪ ንምዕባይ ዑደት ታይፕ ኤርዶጋን

ምጣነ ሃብታዊ ርክብ ኢትዮ ቱርኪ ንምዕባይ ኩባንያታት ቱርኪ ናብ ኢትዮጵያ ክኣትው ይግባእ ኢሎም 1ይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፡፡ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረሲፕ ታይፕ ኤርዶጋን>>

>>

01/23/2015 ዓወታት ለካቲት ኣብ ቃልሲ ፀረ ድክነት ክንደግሞ ኢና

ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘመዝገብዎ ኣንፀባራቒ ዓወት ኣብ ቃልሲ ኣንፃር ድክነት’ውን ንምድጋም ዝጀመርዎ ፃዕሪ ኣጠናኺሮም ከምዝቅፅሉሉ ነበርቲ ወረዳ ኣስገደ ፅንብላ ኣረጋጊፆም፡፡>>

>>

01/21/2015 ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ልዕሊ 368ሽሕ ህዝቢ ካርዲ መረፃ ወሲዱ

ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ግንቦት ንዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ዝካየድ ዘሎ ምዝገባ መረፅቲ ብዝተጠናኸረን ብዝለዓለ መልክዑን ይቕፅል ከምዘሎ ክልል መረፃ እቲ ዞባ ገሊፁ፡፡>>

>>

01/21/2015 ኢትዮጵያ መጠን ድክነት ብ33 ሚኢታዊ ከምዝከነየት ባንኪ ዓለም ገሊፁ

ኢትዮጵያ ካብ 2000ዓ.ም.ፈ ናብዚ ኣብ ዘለው ዓመታት መጠን ድክነት ብ33 ሚኢታዊ ከምዝነከየት ባንኪ ዓለም ዕላዊ ጌሩ፡፡ እቲ ባንኪ ከምዝገለፆ ኣብ ዓውደ ሕርሻ ብዝተመዝገበ ቅልጡፍ ዕቤት ኣብ >>

>>

01/21/2015 ህዝቢ ትግራይ ብቃልሱ ብዘረጋገፆ ዓወት ተጠቃምነትን ትሕዝቶን መሬት የረጋግፅሎ

ህዝቢ ትግራይ ኣብ 11 ለካቲት ብዘካየዶ ቃልስን ዝረኸቦ ዓወትን ተጠቓምነትን ትሕዝቶን መሬት የረጋግፅ ከምዘሎ ኤጀንሲ ሓለዋ ስነ-ከባብን ኣጠቃቕማን ምምሕዳርን ገፀር መሬት ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡>>

>>

ህንፀት ዓቢ ግድብ ህዳሰ- ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣፍልጦ ረኺቦም።

ኣብ ጅዳን ከባቢኣን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንህንፀት ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ...

>>

መርዓ ትሕቲ ዕድመ ተሰሪዙ።

ኣብ ወረዳ ወልቃይት ክምርዓዋ ተዳልየን ዝነበራ 55 ትሕቲ ዕድመ ሰገናት መርዐኣን ከምዝተሰረዘ ተገሊፁ።...

>>

ግዘ ገደብ መእለይ ውሽጣዊ ፀገም ተቓወምቲ ውድባት ፒለቲካ ኣብቂዑ።

ተቓወምቲ ውድባት ፖለቲካ መኢኣድን ኣንድነትን ኣብ ውሽጦም ዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ብሐገ ደምቦም ክፈትሑ...

>>